Privacy statement Liefde Keer 3

Liefde Keer 3, gevestigd aan het Zuideinde 30 1141 VJ te Monnickendam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Liefde keer 3
Zuideinde 30
1141 VJ Monnickendam
Tel:+31(0) 6 20485428

Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Wij hebben voor u in dit Privacy Statement op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Daarbij staat uw belang bij ons voorop! Mocht u na het lezen van dit Privacy Statement toch nog vragen hebben, kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

Welke persoonsgegevens worden door Liefde Keer 3 verwerkt?

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Voor- en achternaam
Adres
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Liefde Keer 3 uw persoonsgegevens?

Liefde Keer 3 mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is. Eén van de wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens is: uw toestemming. Op onze website treft u verschillende webformulieren aan voor het verzamelen van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Op het moment dat u één van de webformulieren invult en daarbij uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u ons daarmee uw toestemming om deze persoonsgegevens ten behoeve van het bovenaan het betreffende webformulier genoemde doel te verwerken.

Contactformulier
Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier. Op dit contactformulier vragen wij u diverse gegevens in te vullen om uw vraag vervolgens in behandeling te kunnen nemen.
De door u in te vullen persoonsgegevens worden door ons verzameld voor de volgende doelen:

naam: om ons antwoord aan u te kunnen personaliseren;
telefoonnummer: om contact met u op te nemen om nadere informatie ter beantwoording van uw vraag te kunnen opvragen dan wel om na te gaan of wij uw vraag naar wens hebben beantwoord;
e-mailadres: om een antwoord aan u te kunnen versturen.

Webshop
Via onze website kunt u online aankopen doen. Om ervoor te zorgen dat wij het product na uw aankoop ook daadwerkelijk aan u kunnen leveren, dienen wij te beschikken over uw naam en adresgegevens. Wij vragen u dan ook bij het aankopen van producten via de online webwinkel op onze website uw naam, adres, huisnummer, postcode en woonplaats in te vullen. Wij vragen u vervolgens ook uw e-mailadres in te vullen zodat wij de door u geplaatste bestelling kunnen bevestigen en wij u op de hoogte kunnen houden van de status van uw bestelling. De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij de koop van producten in onze online winkel is: “noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent”.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijke verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Zo kunnen wij indien u bij ons een klacht over een door u bij een winkel, website of andere leverancier gekocht product van Liefde Keer 3, heeft ingesteld, uw persoonsgegevens verstrekken aan de winkel, webshop of andere leverancier ter afhandeling van uw klacht.

Op onze website zijn bovendien social media buttons opgenomen. Bij gebruik door u van deze social media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij hebben op deze verwerking van uw persoonsgegevens geen enkele invloed.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

Instellen klikgedrag

Als u niet wilt dat wij uw klikgedrag gebruiken om algemene bezoekgegevens te verzamelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe gaat Liefde Keer 3 om met uw persoonsgegevens en hoe worden deze beveiligd?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Liefde Keer 3 verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle tot haar beschikking gestelde dan wel door haar verzamelde persoonsgegevens.

Liefde Keer 3 hecht ook veel waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en daarmee misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Iedere medewerker van Liefde Keer 3 is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door Liefde Keer 3 zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@liefdekeer3.nl

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Liefde Keer 3 persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Recht op informatie
Liefde Keer 3 verstrekt u voor het verwerken van uw gegevens informatie betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen middels dit Privacy Statement.

Recht op inzage in uw gegevens
Indien u wenst in te welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn, kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. Wij verstrekken u vervolgens een overzicht van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.

Recht op rectificatie en aanvulling
U heeft het recht om gegevens te wijzigen of aan te vullen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Recht op verwijdering van de gegevens
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Liefde Keer 3 kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@liefdekeer3.nl of door een brief aan ons adres te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Deel met je vrienden