Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van de website van Liefde Keer 3.

Liefde Keer 3 is ingeschreven bij de kamer van koophandel in Den Haag
onder inschrijvingsnummer 50852698. Door je bestelling te plaatsen bij Liefde Keer 3 geef je
te kennen dat je met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Contactgegevens:
Liefde Keer 3
Zuideinde 30
1141 VJ Monnickendam
Tel: +31 (0)299 786323

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden volledig accepteert. Ga niet door met het gebruik van de website van Liefde Keer 3 als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Producten:
Alle producten worden door ons met zorg voor u geselecteerd en met liefde ingepakt!

Prijzen:
De prijzen van de producten zijn allemaal in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Betalingen:
Alle bestellingen worden betaald door middel van IDEAL. Zodra uw betaling is ontvangen zal uw bestelling worden verzonden. U bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele extra kosten die uw bank rekent. Ook is het mogelijk om te betalen bij het ophalen van uw pakket als u hiervoor gekozen heeft bij het betalingsmenu. U kunt dan contant of met pin betalen.

Verzending:
Zodra wij uw betaling hebben ontvangen op onze rekening zullen wij uw bestelling binnen 1-3 dagen in behandeling nemen. Daarna sturen wij uw bestelling op, in Nederland duurt het 1-3 werkdagen voor deze geleverd wordt.
Weekenden vallen hierbuiten. Voor een internationale bestelling is dit anders en zal het langer duren. Liefde Keer 3 is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van producten tijdens de verzending.

Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Intellectuele eigendom
De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Persoonsgegevens
De ondernemer zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De ondernemer neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen van de ondernemer, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Deel met je vrienden